pl

Dla partnerów / Polityka prywatności - RODO

   
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie. Mamy obowiązek też poinformować Państwa o poniżej opisanych prawach.

    
    
Jakie dane zbieramy?

1. NIP, nazwę oraz adres firmy (w przypadku odbiorców nie będących konsumentami)
2. imię i nazwisko
3. adres zamieszkania
4. adres do korespondencji
5. adres poczty e-mail
6. numer telefonu
    
    
W przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.
    
    
Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów, porozumień handlowych, które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy/porozumienia dla celów takich jak:
    
    
1. realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c) RODO)
2. zawarcie oraz realizacja umowy w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
3. informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w ofercie firmy (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)
4. marketing bezpośredni (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)
5. przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń, (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)
6. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)
7. weryfikacja zdolności płatniczych, (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)
8. profilowanie danych –w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)
    
    
Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą

• przez czas wykonania tych obowiązków,
• przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.
    
    
W ramach prowadzonej działalności oraz w celu realizacji Państwa zlecenia może się okazać konieczne przekazanie Państwa danych osobowych innym podmiotom takim jak:

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
• świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach)
• W przypadku wybrania formy płatności elektronicznych lub przelewu dane zostaną przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu dokonania płatności kartą płatniczą lub online.
    
    
Jakie są Państwa prawa?

Prawo dostępu do danych Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

1. udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
2. wydania kopii przetwarzanych danych,
3. niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
4. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkoweg oświadczenia,
5. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
6. niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
7. przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
8. Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

9. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    
    
Kontakt

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: biuro@astra-trade.pl
PRODUCENCI